1. כללי

1.1 אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של רשת עספור.

1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

1.3 המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של רשת עספור, כי לרשת עספור שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות הרשת עספור ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של ההרשת עספור, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.4 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה

לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של הרשת עספור כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. הזמנת אירוח

2.2 המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

2.3 הזמנת חדר באחד המתחמים של הרשת עספור ניתנת דרך אתר הבית או בטלפון 058-7631514

2.4 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים. לרבות מס תעודת זהות או מס דרכון ומס כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

2.5 בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

2.6 הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

2.7 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של הרשת עספור . יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

2.8 המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

2.9 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך אבטחה בלבד. למעט חגים וחודשים יולי אוגוסט בהם תידרש מקדמה של 10% שלא תוחזר ללקוח במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא.

2.10 התשלום יתבצע במלואו עם הכניסה למלון במזומן ואו בכרטיס אשראי או העברה בנקאית למעט הזמנות שהינן ללא החזר ובהן התשלום יעשה בעת ביצוע ההזמנה ולא יוחזר במקרה של ביטול.

3. תנאים והגבלות

3.1 המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.

3.2 רשת עספור רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

3.3 רשת עספור רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש.

3.4 רשת עספור תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

3.5 רשת עספור רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

3.6 המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

3.7 מספר המקומות ברשת מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.

3.8 אין כפל מבצעים והנחות.

3.9 קבלת ופינוי חדרים:

קבלה: בימי חול בשעה 15:00 , ובשבת או חג בשעה 16:00

פינוי: בימי חול עד השעה 11:00 , ובשבת או חג עד השעה 12:00

הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת הרשת וכרוכה בתשלום נוסף.

3.10 תינוקות וילדים:

"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.

"ילד" – מי שגילו עד 12 שנים.

4. הוראות שונות

4.1 ניתן להביא בעלי חיים בתאום מראש.

4.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמה מראש, הבאת אורחים למתחם / הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

4.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח.

4.4 אין לעשן בחדרים מלבד המקומות המותרים לכך.

4.5 ניתן לעשות מנגל בשבתות וחגים

4.6 חל איסור מוחלט לשימוש במערכת הגברה/רמקול/ קריוקי או כל ציוד אחר אשר יגרום לרעש באיזור. במידה ויופר איסור זה יגבה קנס של 1500 שח

4.7 שמירת המקום

4.8 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

4.9 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

דילוג לתוכן